اخبار مر بوط به روز شنبه 2 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار شنبه 2 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 3 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار یکشنبه 3 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 4 بهمن 1395
 1. گزارش معاملات اونس طلا جهانی و ارز13951103
 2. گزارش روزانه بازار دوشنبه 4 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 5 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار سه شنبه 5 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 6 بهمن 1395
 1. خبرنامه تحلیلی برآیند شماره 20
 2. گزارش روزانه بازار چهارشنبه 06 بهمن 96
اخبار مر بوط به روز شنبه 9 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار شنبه 9 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 10 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار یکشنبه 10 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 11 بهمن 1395
 1. گزارش معاملات اونس طلاجهانی و ارز13951110
 2. گزارش روزانه بازار دوشنبه 11 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 12 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار سه شنبه 12 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 13 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار چهارشنبه 13 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز شنبه 16 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار شنبه 16 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 17 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار یکشنبه 17 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 18 بهمن 1395
 1. گزارش معاملات اونس طلاجهانی و ارز 13951117
 2. گزارش روزانه بازار دوشنبه 18 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 19 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار سه شنبه 19 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 20 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار چهارشنبه 20 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز شنبه 23 بهمن 1395
 1. خبرنامه تحلیلی برآیند شماره 21
 2. گزارش روزانه بازار شنبه 23 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 24 بهمن 1395
 1. گزارش بازار یکشنبه 24 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 25 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار دوشنبه 25 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 26 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار سه شنبه 26 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 27 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار چهارشنبه 27 بهمن 95
اخبار مر بوط به روز شنبه 30 بهمن 1395
 1. گزارش روزانه بازار شنبه 30 بهمن 95