اخبار مر بوط به روز شنبه 1 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/01
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 2 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام93/06/02
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 3 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام93/06/03
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 4 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/04
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 5 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام(جامع)93/06/05
اخبار مر بوط به روز شنبه 8 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/08
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 9 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/09
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 10 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/10
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 11 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/11
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 12 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام (مختصر)93/06/12
اخبار مر بوط به روز شنبه 15 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/15
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 16 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 930616
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 18 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام(مختصر)93/06/18
اخبار مر بوط به روز شنبه 22 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/22
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 23 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/23
اخبار مر بوط به روز شنبه 29 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/29
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 30 شهریور 1393
 1. گزارش روزانه بازار سهام 93/06/30
 2. گزارش جلسه معارفه لیزینگ بهمن
 3. گزارش تحلیلی ملی مس ایران